Asbest in bodem

 

Doel

Doel van een verkennend onderzoek naar asbest in bodem (VOAB) conform NEN 5707, is het na te gaan of de bodem is verontreinigd door asbest. Een VOAB wordt uitgevoerd conform NEN 5707. Het veldwerk wordt uitgevoerd conform BRL2000, VKB protocol 2018. 

VOAB of NOAB?

Een VOAB kan gecombineerd worden uitgevoerd met een regulier verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verkennend onderzoek naar asbest in bodem (VOAB) en een nader onderzoek naar asbest in bodem (NOAB).

Bij een VOAB wordt met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagegaan of een verdenking van bodemverontreiniging door asbest terecht is. Als uit het vooronderzoek blijkt dat de bodem van de locatie asbest bevat, kan het VOAB worden overgeslagen en kan direct een NOAB worden uitgevoerd.

Als bij het VOAB asbest in of op de bodem is aangetroffen, wordt een NOAB uitgevoerd. Het doel van het NOAB is het bepalen van het gemiddelde gehalte asbest per ruimtelijke eenheid en eventueel het nader vaststellen van de omvang van de verontreiniging.

Werkwijze

Afhankelijk van het soort onderzoek (verkennend of nader) en de aard van de onderzoekslocatie wordt het asbestonderzoek uitgevoerd door middel van visuele inspecties en het graven van inspectiegaten of korte of lange inspectiesleuven. Uit de uitgegraven grond worden asbestverdachte materialen verzameld en steekproefsgewijs monsters genomen.

De materialen en grondmonsters worden in een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd op het voorkomen van asbest. Aan de hand van de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek kan worden vastgesteld of de bodem verontreinigd is door asbest (verkennend onderzoek) en in welke mate (nader onderzoek). 

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering