Asbest in puin

 

In puinverhardingslagen, bouw- en sloopafval of wegfunderingen bevinden zich vaak asbesthoudende fragmenten. Bij activiteiten in of met voornoemde situaties is voorafgaand onderzoek nodig naar de aanwezigheid van asbest.

Doel

Doel van het nader onderzoek naar asbest in puin is het maken van een schatting (via een ‘worst-case’ benadering) van de concentratie asbest in het puin. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een systematische visuele inspectie en selectieve monsternames. Hiervoor worden inspectiegaten of -sleuven gegraven. 

Werkwijze

Een onderzoek naar asbest in puin wordt uitgevoerd conform de norm NEN 5897. Eerst wordt een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt op basis van een historisch onderzoek en een visuele inspectie een globaal inzicht in de partij verkregen. Op basis van de resultaten van het oriënterend onderzoek kan eventueel nader onderzoek nodig zijn.

 

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering