Waterbodemonderzoek

 

Doel

Doel van een verkennend waterbodemonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Een waterbodemonderzoek wordt meestal uitgevoerd naar aanleiding van voorgenomen baggerwerkzaamheden of ter verkenning van de kwaliteit van de waterbodem vanuit reguliere beheerstaken.

Werkwijze

Bij het waterbodemonderzoek worden, afhankelijk van het doel van het onderzoek en de omvang van de watergang(en), slibmonsters van de waterbodem genomen, die in het laboratorium worden geanalyseerd.

Aan de hand van de analyseresultaten wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem bepaald en kan worden beoordeeld welke mogelijkheden er voor hergebruik of verwerking van het opgebaggerde materiaal zijn.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering