Milieukundige processturing

 

Werkwijze

Bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden zal tijdens het graafwerk in, of werkzaamheden met, verontreinigde grond door een conform het Besluit bodemkwaliteit erkende milieukundig begeleider van Terrascan B.V. continu toezicht worden gehouden op de saneringswerkzaamheden. Bij de voorbereiding en afronding zal worden volstaan met een periodieke begeleiding. De milieukundige begeleider zal daarbij de milieukundige processturing verzorgen.

 

Taken

De taken die onder de milieukundige processturing vallen zijn:

  • Toezicht houden of de sanering volgens het saneringsplan en de geldende milieuwet- en regelgeving wordt uitgevoerd.
  • Aansturen van de bodemsaneringswerkzaamheden, zoals het aangeven van ontgravingsgrenzen en het scheiden van de grondstromen.
  • Aangeven van de bestemming van vrijkomende grond- en afvalstromen, waarbij de benodigde vrachtbrieven zullen worden gecontroleerd.
  • Toezien op de juiste plaatsing en instelling van installaties en apparatuur.
  • Het nemen van monsters ten behoeve van voortgangscontrole en vergunningen (voor zover noodzakelijk).
  • Aangeven van mogelijkheden om bij te sturen indien afwijkingen worden gesignaleerd, beslissingen worden genomen door de directievoering.
  • Contacten onderhouden met de bevoegde instanties, zoals de provincie of de gemeente.
  • Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van de eventuele afwijkingen in een logboek ten behoeve van de evaluatierapportage.

 
 

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering