Saneringsonderzoek / -plan

 

Doel

Doel van een saneringsonderzoek is het afwegen van saneringsvarianten. In overleg met de opdrachtgever wordt de gewenste saneringsvorm gekozen.

In een saneringsplan wordt de gekozen saneringsvariant uitgewerkt. Hierbij wordt de beoogde eindkwaliteit van de bodem beschreven. In het saneringsplan worden tevens de te nemen (veiligheids)maatregelen tijdens de saneringswerkzaamheden beschreven.

 

Procedure:

Het saneringsplan wordt ter beoordeling voorgelegd aan het bevoegd gezag (provincie, milieudienst, omgevingsdienst of de grotere gemeenten). Het saneringsplan en een ontwerp-beschikking worden ter visie gelegd. Indien er geen bedenkingen of zienswijze zijn wordt een definitieve beschikking afgegeven. 

 

Kleinschalige sanering:

Sinds 2006 is voor kleinschalige saneringen een vereenvoudigde regeling in werking getreden, het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Het BUS is een landelijke regeling voor eenvoudige, gelijksoortige en kortlopende saneringen, waarin de procedures gestandaardiseerd zijn. Doel van de BUS is het verkorten van de termijnen en het besparen van kosten. Als er geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging bestaat er formeel geen saneringsverplichting. Soms is het wenselijk dat er toch gesaneerd wordt. In zo'n geval fungeert de gemeente doorgaans als bevoegd gezag en kan worden volstaan met het indienen van een plan van aanpak, waarin de opzet van de sanering wordt beschreven.

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering