Close Menu

Asbest

Asbest in bodem

 

Doel

Doel van een verkennend onderzoek naar asbest in bodem (VOAB) wordt gedaan om na te gaan of de bodem is verontreinigd met asbest. Als er asbest in of op de bodem is aangetroffen, wordt een nader onderzoek naar asbest in bodem (NOAB) uitgevoerd. Dit wordt gedaan om te bepalen wat het gehalte asbest is en wat de omvang van de asbestverontreiniging is.
 

VOAB of NOAB?

Een VOAB kan gecombineerd worden uitgevoerd met een regulier verkennend bodemonderzoek (conform NEN 5740). Er wordt onderscheid gemaakt tussen een verkennend onderzoek naar asbest in bodem (VOAB) en een nader onderzoek naar asbest in bodem (NOAB).

Bij een VOAB wordt met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagegaan of een verdenking van bodemverontreiniging door asbest terecht is. Als uit het vooronderzoek blijkt dat de bodem van de locatie asbest bevat, kan het VOAB worden overgeslagen en kan direct een NOAB worden uitgevoerd.

Als bij het VOAB asbest in of op de bodem is aangetroffen, wordt een NOAB uitgevoerd. Het doel van het NOAB is het bepalen van het gemiddelde gehalte asbest per ruimtelijke eenheid en eventueel het nader vaststellen van de omvang van de verontreiniging.
 

Werkwijze

Afhankelijk van het soort onderzoek (verkennend of nader) en de aard van de onderzoekslocatie wordt het asbestonderzoek uitgevoerd door middel van visuele inspecties en het graven van inspectiegaten of korte of lange inspectiesleuven. Uit de uitgegraven grond worden asbestverdachte materialen verzameld en steekproefsgewijs monsters genomen.

De materialen en grondmonsters worden in een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd op het voorkomen van asbest. Aan de hand van de resultaten van veld- en laboratoriumonderzoek kan worden vastgesteld of de bodem verontreinigd is door asbest (verkennend onderzoek) en in welke mate (nader onderzoek). 

In puinverhardingslagen, bouw- en sloopafval of wegfunderingen bevinden zich vaak asbesthoudende fragmenten. Bij activiteiten in of met voornoemde situaties is voorafgaand onderzoek nodig naar de aanwezigheid van asbest.
 

Asbest in puin

 

Doel

Doel van het nader onderzoek naar asbest in puin is het maken van een schatting (via een ‘worst-case’ benadering) van de concentratie asbest in het puin. Het nader onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een systematische visuele inspectie en selectieve monsternames. Hiervoor worden inspectiegaten of -sleuven gegraven. 
 

Werkwijze

Een onderzoek naar asbest in puin wordt uitgevoerd conform de norm NEN 5897. Eerst wordt een oriënterend onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt op basis van een historisch onderzoek en een visuele inspectie een globaal inzicht in de partij verkregen. Op basis van de resultaten van het oriënterend onderzoek kan eventueel nader onderzoek nodig zijn.

 

Asbest in gebouwen

 

Asbestinventarisaties in gebouwen en objecten vallen buiten de activiteiten van Terrascan B.V. Voor deze werkzaamheden wordt samengewerkt met zusterbedrijf Fiberscan B.V. dat hiervoor gecertificeerd is volgens het ‘Processchema Asbestinventarisatie’ (bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling) (voorheen: SC-540).

Klik hier om naar de website van Fiberscan te gaan.