Close Menu

Milieukundige begeleiding

 

De mileukundige begeleiding is de milieukundige processturing en verificatie van de bodemsanering en / of nazorg. Dit gebeurt conform BRL SIKB 6000, protocol 6001.
 

Milieukundige processturing

 

De milieukundige processturing is de milieukundige sturing in het veld.
 

Werkwijze

Bij de uitvoering van de saneringswerkzaamheden zal tijdens het graafwerk in, of werkzaamheden met, verontreinigde grond door een conform het Besluit bodemkwaliteit erkende milieukundig begeleider van Terrascan B.V. continu toezicht worden gehouden op de saneringswerkzaamheden. Bij de voorbereiding en afronding zal worden volstaan met een periodieke begeleiding. De milieukundige begeleider zal daarbij de milieukundige processturing verzorgen.
 

Taken

De taken die onder de milieukundige processturing vallen zijn:

 • Toezicht houden of de sanering volgens het saneringsplan wordt uitgevoerd.
 • Aansturen van de bodemsaneringswerkzaamheden, zoals het aangeven van ontgravingsgrenzen en het scheiden van de grondstromen.
 • Aangeven van de bestemming van vrijkomende grond- en afvalstromen, waarbij de benodigde vrachtbrieven zullen worden gecontroleerd.
 • Toezien op de juiste plaatsing en instelling van installaties en apparatuur.
 • Het nemen van monsters ten behoeve van voortgangscontrole en vergunningen (voor zover noodzakelijk).
 • Aangeven van mogelijkheden om bij te sturen indien afwijkingen worden gesignaleerd, beslissingen worden genomen door de directievoering.
 • Contacten onderhouden met de bevoegde instanties, zoals de provincie of de gemeente.
 • Vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van de eventuele afwijkingen in een logboek ten behoeve van de evaluatierapportage.
   

Milieukundige verificatie

 

De milieukundige verificatie is het beschrijven van het eindresultaat van de sanering met als doel het bevoegd gezag in staat te stellen te kunnen beoordelen of de saneringsdoelstelling is bereikt. De saneringsdoelstelling is beschreven in het saneringsplan, BUS-melding of het plan van aanpak. Ten behoeve van de verificatie van de saneringsdoelstelling zullen door de milieukundige begeleider controlemonsters van grond en grondwater.
In voorkomende gevallen worden (periodiek) monsters van het lozingswater genomen conform de in de lozingsvergunning gestelde eisen.
 

Logboek

 

Gedurende de sanering wordt een logboek bijgehouden. Hierin worden alle relevante informatie met betrekking tot de milieuhygienische aspecten vastgelegd. Denk hierbij aan:

 • De inventarisatie die noodzakelijk is voor het maken van het evaluatieverslag of het evaluatieformulier in kader van de BUS-melding;
 • De uitgevoerde werkzaamheden;
 • De inzet van het materieel van de aannemer en de aanwezigheid van werknemers van de aannemer en derden op de bodemsaneringslocatie.