Close Menu

Nader bodemonderzoek

Doel nader bodemonderzoek

Aan de hand van de laboratoriumresultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt vastgesteld of er sprake is van bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. Wanneer een nader bodemonderzoek noodzakelijk is, wordt tijdens dit onderzoek vastgesteld wat de aard en omvang van de verontreiniging is, en ook de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van een eventuele bodemsanering kan dan bepaald worden.
 

Werkwijze nader bodemonderzoek

Op basis van de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek wordt de omvang van de verontreiniging vastgesteld. Als meer dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) sterk is verontreinigd, is er sprake van ernstige bodemverontreiniging en is een sanering noodzakelijk. In dat geval wordt geadviseerd een saneringsplan op te stellen. In een aantal gevallen bestaat er ook voor kleinschaligere verontreinigingen een saneringsnoodzaak. Er wordt gewerkt conform de NTA 5755.