Close Menu

Saneringsonderzoek

Saneringsplan

 

Voorafgaand aan de sanering wordt een saneringsplan opgesteld. In het plan staan de gegevens van de uitgevoerde bodemonderzoeken, het doel van de sanering met de uitgangspunten en randvoorwaarden, werkzaamheden rondom de sanering zoals milieukundige begeleiding en de benodige vergunningen en toestemmingen vermeld. Het saneringsplan wordt ter beoordeling voorgelegd aan het bevoegd gezag (provincie, milieudienst, omgevingsdienst of de grotere gemeenten). Het saneringsplan en een ontwerp-beschikking worden ter beoordeling gelegd. Indien er geen bedenkingen of zienswijze zijn wordt een definitieve beschikking afgegeven.
 

Doel

Doel van een saneringsonderzoek is het afwegen van saneringsvarianten. In overleg met de opdrachtgever wordt de gewenste saneringsvorm gekozen. De gekozen saneringsvariant wordt uitgewerkt. Hierbij wordt tevens de beoogde eindkwaliteit van de bodem en de te nemen (veiligheids)maatregelen tijdens de saneringswerkzaamheden beschreven.
 

Melding Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

 

Sinds 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Sindsdien zijn er diverse aangepaste regels voor graven en saneren in verontreinigde grond. De Omgevingswet geeft aan wanneer een informatie-, meldings- of vergunningsplicht geldt. Gemeenten kunnen hier aanvullend lokaal beleid aan toevoegen.
 

Doel

Doel van de BUS is het verkorten van de termijnen en het besparen van kosten.
 

Plan van aanpak
 

Wanneer er geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging is het formeel niet verplicht om te saneren. Soms is het toch wenselijk om een sanering uit te voeren. In dit geval fungeert de gemeente als bevoegd gezag en het voldoende om het plan van aanpak in te dienen. Hierin wordt de opzet van de sanering beschreven.