Close Menu

Verkennend bodemonderzoek

Doel verkennend bodemonderzoek

Doel van een verkennend bodemonderzoek conform NEN-5740 is het met een relatief geringe onderzoeksinspanning nagaan of er op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Hierbij wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater bepaald. Een verkennend bodemonderzoek wordt vaak uitgevoerd voor het verkrijgen van een bouwvergunning of bij aan-/verkoop situaties.
 

Werkwijze verkennend bodemonderzoek

Bij de uitvoering van een verkennend bodemonderzoek worden grondboringen verricht en één of meer peilbuizen geplaatst. Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie. De grond en het grondwater worden bemonsterd en geanalyseerd op een standaardpakket aangevuld met verdachte stoffen. Voorbeelden van verdachte stoffen zijn arseen en PFAS (o.a. PFOS en PFOA), waar Terrascan ruime praktijkervaring mee heeft opgebouwd.

Aan de hand van de laboratoriumresultaten wordt vastgesteld of er sprake is van bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie en of nader onderzoek noodzakelijk is.