Close Menu

Bodemonderzoek

 

Een bodemonderzoek is het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Het onderzoek bestaat uit het traject van onderzoeksvraag, onderzoeksstrategie met het vaststellen en toepassen van technieken, het uitvoeren van het veldwerk, het analyseren van de grondmonsters tot en met het rapporteren van een advies. Dit verkennend bodemonderzoek kan worden uitgevoerd om de geschiktheid van de grond voor bepaalde doeleinden te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld voor landbouw grond, bouw grond of grondwater. Dit verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd om de mate van de bodemverontreiniging te bepalen en bij ernstige verontreiniging maatregelen te nemen en de bodem te saneren. 

Aanleiding

Er zijn diverse aanleidingen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Voorbeelden van aanleidingen kunnen zijn:

  • Vermoeden van bodemverontreiniging door activiteiten die in het verleden op de locatie hebben plaatsgevonden, zoals werkzaamheden rond een autogarage, tankstation, (chemische) wasserij of het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  • De verwijdering van een ondergrondse olietank;
  • Het aanleggen van infrastructurele werken;
  • Het winnen van bouwstoffen;
  • Het bouwrijp maken van de bodem of de (ver)koop van een perceel;
  • Het verzoek van het bevoegd gezag om meer informatie over eventuele bodemverontreiniging aan te leveren.
  • Kwaliteit van de bodem te bepalen

Soorten bodemonderzoek

Er zijn verschillende vormen van bodemonderzoek:

Milieutechnisch bodemonderzoek

Deze vorm van bodemonderzoek vindt plaats om de mate van de verontreiniging van de verdachte locatie te bepalen. Dit gebeurd voornamelijk op plaatsen waar verontreiniging is ontstaan door menselijke activiteiten. Denk hierbij aan oud industrieterreinen, lozingen van chemicaliën of lekkages van ondergrondse tanks.

Chemisch bodemonderzoek

Tijdens chemisch bodemonderzoek licht de focus op het bepalen van de pH-waarde en de gehalte van organische stoffen. Daarnaast wordt er gekeken naar vervuilende metalen en pesticiden. Om dit te achterhalen is bodemonderzoek nodig om te kunnen achterhalen of er bodemverontreiniging aanwezig is.

Fysisch bodemonderzoek

Deze vorm van bodemonderzoek richt izch op het meten van de textuur, dichtheid en de waterdoorlatendheid van de bodem.

Biologisch onderzoek

Bij deze vorm van bodemonderzoek wordt er gekeken naar het gehalte van het aantal bacterïen, schimmels en andere micro-organismen.

Waarom bodemonderzoek?

Over het algemeen kan bodemonderzoek helpen om de bodemkwaliteit en de veiligheid voor de volksgezondheid te verbeteren. Zeker als er een vermoeden bestaat is het raadzaam een verkennend onderzoek in te zetten. Verder is het belangrijk voordat er iets gebouwd gaat worden de kwaliteit van de bodem bekend is. Zo worden problemen in de toekomst voorkomen. Terrascan heeft jarenlange ervaring met de wijze waarop bodemonderzoek en advies daarbij zou moeten worden uitgevoerd. Door onze ervaring hebben wij uitgebreide kennis van de bomensoorten in Nederland. Naast een verkennend onderzoek zorgen wij ook voor een bodemsanering wanneer dit nodig blijkt te zijn. Wil je meer weten neem dan contact met ons op.