Close Menu

Bodemonderzoek

 

Een bodemonderzoek is het onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de (water)bodem. Het onderzoek bestaat uit het traject van de onderzoeksvraag, het vooronderzoek, het vaststellen van de onderzoeksstrategie, het uitvoeren van veldwerk, het analyseren van grond-, grondwater- en/of slibmonsters tot en met het rapporteren van de verkregen gegevens en het opstellen van een advies. Terrascan B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van bodemonderzoek.
 

Waarom bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek geeft een beeld van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Hierdoor kunnen mogelijke risico’s voor de volksgezondheid in kaart gebracht worden. Zeker als er een vermoeden bestaat dat er sprake is van bodemverontreiniging is het raadzaam een bodemonderzoek in te zetten zodat er acties ondernomen kunnen worden om de risico’s voor de volksgezondheid te verminderen.
Het is verstandig om, voordat er iets gebouwd gaat worden, de kwaliteit van de bodem in beeld te krijgen. Zo kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden. Terrascan heeft ruim 30 jaar ervaring met de uitvoering van bodemonderzoek en het leveren van adviezen hoe om te gaan met een aangetoonde verontreinigingssituatie. Door onze ervaring hebben wij uitgebreide kennis van de bodemnormen in Nederland. Naast het uitvoeren van bodemonderzoek begeleiden wij ook het traject van een bodemsanering wanneer dit nodig blijkt te zijn.
Wil je meer weten neem dan contact met ons op.
 

Wat is de aanleiding voor bodemonderzoek?

Er zijn diverse aanleidingen voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Enkele voorbeelden zijn:

 • Een vermoeden van verontreiniging door activiteiten die op de locatie hebben plaatsgevonden, zoals het exploiteren van een autogarage, een tankstation of een (chemische) wasserij of het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
 • De aanleg of verwijdering van een (ondergrondse) olietank.
 • Het aanleggen van infrastructurele werken zoals wegen, riolering of kabels en leidingen.
 • Het afvoeren of toepassen van partijen grond of bouwstoffen.
 • Het bouwrijp maken van de bodem voor nieuwbouw.
 • De aan- en verkoop van percelen, woningen en/of bedrijven.
 • Een verzoek van het bevoegd gezag Wet milieubeheer om informatie over de bodemkwaliteit in relatie tot de activiteiten op de locatie.
 • De wens om de kwaliteit van de bodem te kennen, zodat eventuele gebruiksrisico’s kunnen worden onderkend en indien gewenst aangepakt.

Terrascan kan je in alle situaties waar bodemonderzoek gewenst is van dienst zijn.
 

Welk type bodemonderzoek is benodigd?

Er bestaan verschillende soorten bodemonderzoek, waarvan onderstaande het meest voorkomen:

 • Historisch bodemonderzoek
 • Verkennend bodemonderzoek
 • Nader bodemonderzoek
 • Nulsituatie / eindsituatie bodemonderzoek
 • Waterbodemonderzoek
 • Partijkeuring grond
 • Indicatief grondonderzoek
 • Onderzoek naar asbest in bodem en in puin

Welk type onderzoek je nodig hebt is afhankelijk van de aanleiding tot het onderzoek. Zo kan voor de aanvraag van een omgevingsvergunning in de meeste gevallen worden volstaan met een verkennend bodemonderzoek, zal voor de inperking van een bekende bodemverontreiniging een nader bodemonderzoek benodigd zijn en zal voor de afvoer van een depot grond een indicatief grondonderzoek of een partijkeuring uitgevoerd moeten worden.

Terrascan kan je adviseren welk onderzoek in jouw situatie nodig is en kan dit onderzoek voor je uitvoeren. Ook zijn gecombineerde onderzoeken mogelijk, bijvoorbeeld een verkennend bodemonderzoek van een bouwlocatie gecombineerd met een waterbodemonderzoek van een aangrenzende watergang.
 

Historisch bodemonderzoek

Een bodemonderzoek start met een vooronderzoek conform NEN 5725, oftewel het historisch onderzoek. Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Dit vooronderzoek kan worden opgenomen in de rapportage van een bodemonderzoek of separaat worden gerapporteerd als historisch bodemonderzoek.

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te kunnen gaan of er op een locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Hierbij wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater bepaald. Er wordt gewerkt volgens de NEN 5740.

Nader bodemonderzoek

Een nader bodemonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen hoe groot de omvang van een bekende bodemverontreiniging is. Ook de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van een eventuele bodemsanering kan dan bepaald worden. Er wordt gewerkt conform de NTA 5755.

Nulsituatie / eindsituatie bodemonderzoek

Een nulsituatie bodemonderzoek wordt uitgevoerd om een referentiekader vast te kunnen leggen met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op locaties waar potentieel verontreinigende activiteiten plaats (gaan) vinden. Dit kan zinvol zijn bij het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer of de Omgevingswet. Als de potentieel verontreinigende activiteiten beëindigd worden, wordt een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten van het nul- en eindsituatie onderzoek kan worden vastgesteld of de activiteiten hebben geleid tot een verslechtering van de bodemkwaliteit. Er wordt gewerkt volgens de NEN 5740.

Indicatief grondonderzoek

Een indicatief grondonderzoek wordt uitgevoerd op kleinere partijen grond (< 100 m3) die afgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld bij kleine ontgravingen zoals bij de aanleg van een kelder, uitbouw of tuinaanleg. Met het rapport van een indicatief grondonderzoek kan de grond worden afgevoerd naar een grondbank. 

Partijkeuring

Bij de afvoer van partijen grond vanaf 100 m3 wordt een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit geadviseerd. Terrascan is gecertificeerd om grond conform het Besluit bodemkwaliteit te keuren (BRL SIKB 1000, protocol 1001). De partij grond kan op basis van een partijkeuring in de meeste gevallen direct worden afgevoerd naar een hergebruiksbestemming. Terrascan kan je hierover adviseren.

Onderzoek naar asbest in bodem en puin

Een verkennend onderzoek naar asbest in bodem (VOAB) wordt gedaan om na te gaan of de bodem is verontreinigd met asbest. Als bij het VOAB asbest in of op de bodem is aangetroffen, wordt een nader onderzoek naar asbest in bodem (NOAB) uitgevoerd. Dit wordt gedaan om te bepalen wat het gehalte asbest is en wat de omvang van de asbestverontreiniging is. Onderzoeken naar asbest in bodem worden uitgevoerd conform NEN 5707.

In puinverhardingslagen, bouw- en sloopafval of wegfunderingen bevinden zich vaak asbesthoudende fragmenten. Als er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in of met dit materiaal is voorafgaand onderzoek nodig naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5897.

Waterbodemonderzoek

Een verkennend waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd om een indicatie te krijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem. Een waterbodemonderzoek wordt meestal uitgevoerd naar aanleiding van voorgenomen baggerwerkzaamheden of ter verkenning van de kwaliteit van de waterbodem vanuit reguliere beheerstaken. Er wordt gewerkt volgens de NEN 5720.
 

Heb je een bodemonderzoek nodig?

Terrascan is gespecialiseerd in het verrichten van bodemonderzoek. Wij kunnen je adviseren over wat je precies nodig hebt in jouw situatie. Wil je meer informatie over een bodemonderzoek of wil je weten wat de kosten zijn voor een bodemonderzoek dat voldoet aan jouw situatie? Neem dan contact met ons op: 023-5551456 of terrascan@terrascan.nl. Uiteraard kun je ook gebruik maken van het contactformulier of het offerteformulier op deze website.