Close Menu

Werkwijze

Offerte aanvragen

Neem contact met ons op per e-mail, telefoon, via ons offerteformulier of kom langs bij ons op kantoor. Om een vrijblijvende, passende offerte op te kunnen stellen, vragen wij u om zoveel mogelijk informatie zoals de aanleiding van het bodemonderzoek, wat voor perceel het betreft dit kan u verduidelijken door het aanleveren van foto's en / of plattegronden, maar ook waar de locatie zich bevindt. Wanneer u al informatie heeft over de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem of waar in het verleden activiteiten die kunnen leiden tot een verontreiniging plaatsvonden, horen wij het graag. Dan kunnen wij hier de actuele situatie van vaststellen in de rapportage.

1

Opdracht

Heeft u de offerte van ons ontvangen? Dan kunt u opdracht voor het bodemonderzoek geven door de ondertekende offerte te retourneren. Wij nemen na ontvangst z.s.m. contact met u op om de werkzaamheden in te plannen. 

2

Vooronderzoek

Voordat het veldwerkplan en boorplan worden opgesteld, wordt er een vooronderzoek uitgevoerd. Tijdens het vooronderzoek zullen wij u verzoeken om relevante documenten aan te leveren. Mogelijk is dit reeds gedaan bij de offerteaanvraag en gaan wij daarmee al aan de slag. Wanneer er andere betrokken personen of instanties zijn, zoals de bewoner, een medewerker of een gebruiker, verzoeken wij om toestemming te geven zodat zij eventueel ook relevante informatie mogen verstrekken. Tijdens het vooronderzoek beoordelen wij de ontvangen documentatie die relevant kunnen zijn voor het bodemonderzoek (zoals bijvoorbeeld bestekken, eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, gegevens eerdere bodemsaneringen). Ook wordt er een KLIC-melding gedaan zodat de bekende, ondergrondse kabels en leidingen bekend zijn.
Wij stellen op basis van het vooronderzoek een veldwerkplan en boorplan op. Hierin staat alle informatie voor de veldmedewerker, zoals:

  • De omvang van het veldwerk;
  • De te hanteren bemonsteringsmethoden;
  • De stof(groepen) waarop elk monster geanalyseerd moet worden, bijvoorbeeld PFAS;
  • De te verwachten aard van de verontreiniging;
  • Alle overige informatie die bepalend is voor de wijze van uitvoering van het onderzoek, zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen en specifieke veiligheidseisen;
  • De veldwerklocatiegegevens met de gegevens van de contactperso(o)n(en).
3

Uitvoering bodemonderzoek

Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door een veldmedewerker. De veldmedewerker is gecertificeerd, conform BRL SIKB 2000 voor het uitvoeren van diverse bodemonderzoeken:

Landbodem

Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
Protocol 2018: Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem.

Waterbodem

Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiƫnisch waterbodemonderzoek.

De diverse waarnemingen, handelingen en metingen worden door de veldmedewerker op de veldwerklocatie geregistreerd. Dit doen we via een handige app op de iPad.
Na het uitvoeren van het veldwerk zorgt de veldmedewerker dat de locatie wordt opgeruimd. Ook worden er eventuele maatregelen genomen die het risico op verontreiniging door vrijgekomen grond-, werk- en waswater en afvalmaterialen minimaliseren. De boorgaten en sleuven worden zoveel mogelijk gedicht.

4

Grondwatermonsters

Wanneer er tijdens het bodemonderzoek peilbuizen zijn geplaatst, wordt het grondwater een week later bemonsterd.
De veldmedewerker is ook gecertificeerd, conform BRL SIKB 2000 protocol 2002, voor het nemen van deze grondwatermonsters. Tijdens het nemen van de grondwatermonsters worden weer de diverse waarnemingen, handelingen en metingen door de veldmedewerker op de veldwerklocatie geregistreerd.

 

5

Analyseren

De monsters worden verstuurd naar een laboratorium die geaccrediteerd is voor het analyseren van de grond(water)monsters. De monsters zijn voorzien van een unieke code. Zo moeten alle veldwerkgegevens (projectnummer, locatie-aanduiding, boringcode, diepte, naam van de veldmedewerker en de datum) behorend bij het monster eenduidig te herleiden zijn. De analysecertificaten worden naar de projectleider gemaild. De levertijd hiervan is afhankelijk van de opdracht. Indien een nader onderzoek noodzakelijk is, worden de resultaten en het advies tussentijds met de opdrachtgever besproken. Indien nader onderzoek nodig of wenselijk is, wordt dit in overleg met de opdrachtgever ingepland.

6

De rapportage

Met de gegevens van de bodemonderzoeken en met de resultaten van het laboratorium wordt een rapportage opgesteld. Hierin wordt beschreven of er een verontreiniging aanwezig is, en wat de aard van deze verontreiniging is. In de rapportage staat ook in het advies beschreven of een bodemsanering noodzakelijk is. De rapportage ontvangt u van ons per e-mail, uiteraard is het ontvangen van een papieren versie ook mogelijk.

7

Bodemsanering

Indien er een bodemverontreiniging aanwezig is, kan er een bodemsanering noodzakelijk of wenselijk zijn. Tijdens de sanering wordt de grond wanneer deze verontreinigd is door schadelijke stoffen gereinigd. De risico's van de bodemverontreiniging worden actief weggenomen of beheerst. Na het uitvoeren van een bodemsanering wordt een eindrapportage opgesteld.

8